Eläkkeensaajan asumistuen laskenta
Kela/Fpa

Eläkkeensaajan asumistuen laskenta

Eläkkeensaajan asumistukea voivat saada sekä vuokra- että omistusasunnossa asuvat pienituloiset henkilöt. Asumistuen määrään vaikuttavat asumismenot, perhesuhteet, vuositulo ja omaisuus. Asumistukea voidaan maksaa henkilölle, joka on täyttänyt 65 vuotta. Tukea voidaan maksaa myös
16-64-vuotiaalle henkilölle, joka saa esimerkiksi

- kansaneläkettä (ei kuitenkaan alle 65-vuotiaalle maksettavaa varhennettua vanhuuseläkettä), Kelan maksamaa leskeneläkettä, maahanmuuttajan   erityistukea tai pitkäaikaistyöttömien eläketukea.
- työeläkelakeihin perustuvaa täyttä työkyvyttömyyseläkettä, yksilöllistä varhaiseläkettä, työttömyyseläkettä tai perhe-eläkettä.
- täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa lakisääteistä tapaturmaeläkettä, liikennevahingon perusteella maksettavaa työkyvyttömyyseläkettä
  tai sotilasvammalain mukaista elinkorkoa.
- lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen, liikennevahinkoon tai sotilasvammalakiin perustuvaa perhe- tai huoltoeläkettä.
- edellä kerrottuja etuuksia vastaavia ulkomailta maksettavia etuuksia.

Laskenta ei tutki sitä, saatteko sellaista eläkettä tai korvausta, jonka perusteella asumistukea voidaan maksaa. Asumistuen perusteista saatte tietoa internetsivuiltamme.

Laskentaohjelma kattaa yleisimmät asumiseen liittyvät tilanteet. Jos asutte alivuokralaisena, osa omakotitalostanne on vuokrattu tai olette laitoshoidossa, ette voi laskea asumistukiarviota tällä laskentaohjelmalla. Tällöin Teidän tulee kääntyä Kelan toimiston puoleen asumistukiarvion laskemiseksi. Myös tilanteessa, jossa asumistukeen vaikuttavien tulojen arvioiminen on vaikeaa, esimerkiksi Teillä tai puolisollanne on metsätuloa tai elinkeinotoiminnan tuloa, pyydämme Teitä ottamaan yhteyttä Kelan toimistoon asumistukiarvion laskemiseksi.

Laskentaohjelma antaa vain arvion asumistuen määrästä. Virallisen päätöksen asumistuesta saatte, kun haette asumistukea lomakkeella Eläkkeensaajan asumistuen hakemus.

Siirtykää laskentaan Jatka-painikkeella.